Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

Beste ouders,

Dank voor uw interesse in onze school!

Wij hebben geen capaciteit vooropgesteld en kunnen dus alle kinderen inschrijven.

E-mail: secretariaat@vbsdewijngaard.be of directie@vbsdewijngaard.be
Telefoon: 014 / 841 396 of 0475 / 433 036

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.

Instapdata

De grote stap naar onze kleuterschool zetten we in kleine stapjes!

Voor de kleuterschool, voor de instapmomenten van het schooljaar 2023-2024, voor alle kleuters geboren in 2021:

  • Vrijdag 01/09/2023 (kinderen geboren voor of op 01/03/2021)
  • Maandag 06/11/2023 (kinderen geboren voor of op 06/05/2021)
  • Maandag 08/01/2024 (kinderen geboren voor of op 08/07/2021)
  • Donderdag 01/02/204 (kinderen geboren voor of op 01/08/2021)
  • Maandag 19/02/2024 (kinderen geboren voor of op 19/09/2021)
  • Maandag 15/04/2024 (kinderen geboren voor of op 15/10/2021)
  • Maandag 13/05/2024 (kinderen geboren voor of op 13/11/2021, late
    instappers)

Voor de lagere school: voor de instap vanaf 01/09/2023

Weigeren

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende  voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.